Als ondernemer zet ik me in op het realiseren van beweging op het gebied van duurzame ontwikkeling. Dit doe ik door op verschillende niveaus verbanden te leggen. Hierbij zet ik in op slim samenwerken tussen inwoners, organisaties, bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

Woorden die mij typeren zijn: innovatief, sociaal, pragmatisch en energiek. Daarbij heb ik aandacht voor mens, inhoud en proces.

Voor de gemeente Rijswijk werk ik momenteel aan de implementatie van een duurzaamheidsfonds. Dit is een middel om initiatiefnemers in de stad extra te ondersteunen bij het realiseren van hun duurzame ambities. Lees hierover het interview “viervoudig duurzaam in Rijswijk” dat ik gaf aan Publiek.nl.

Via de Stoutgroep ben ik aan de slag bij de gemeente Gouda als Duurzaamheidsmakelaar. Gouda wil tot de duurzaamste gemeentes blijven behoren en pakt hierbij het thema samen met de stad op. De rol die ik speel is het smeden en versterken van samenwerkingsverbanden tussen (potentiële) initiatiefnemers, draagvlak creëren en procesmatig verschillende duurzaamheidsprojecten begeleiden. Zie de webpagina van de Stoutgroep waar ik mezelf in voorstel.

Zie verder ook mijn linkedin profiel.

Ervaring uit Amersfoort:

Procesbegeleider verduurzaming onderwijsgebouwen
Schoolbesturen en gemeente Amersfoort onderstrepen het belang van verduurzaming van schoolgebouwen. Gezamenlijk zijn een aantal sporen hiervoor uitgezet, zoals het Integraal Huisvestingsplan en de Doordecentralisatie. Daarnaast lopen er regionale en landelijke initiatieven die van belang zijn voor het realiseren van de duurzame doelen. Er is een werkgroep aangesteld, waarbij het mijn rol is om het proces inzichtelijk te houden en ervoor te zorgen dat de juiste stappen worden gezet. Het is een proces met tientallen stakeholders, zoals gemeente, schoolbesturen, bedrijfsleven (deltaplan scholen), Provincie, Economic Board Utrecht en Energiesprong.

Trainer cursus ‘Werken met netwerken’
Als gemeente ligt er een belangrijke opgave om met organisaties en individuen samen te werken om maatschappelijke doelen te bereiken. Goed samenwerken met de stad blijkt in de praktijk soms best een zoektocht te zijn naar rollen, belangen, doelen en een passende houding. Deze tweedaagse cursus geven we aan een gemixte groep van collega’s, raadsleden én bewoners (o.a. ondernemers, projectontwikkelaars, initiatiefnemers). Met deze deelnemers vormen we een lerend netwerk van mensen die allemaal handvatten hebben gekregen om goed in een netwerk te functioneren. Door middel van intervisiebijeenkomsten helpen we elkaar met actuele netwerkvragen.

Adviseur duurzaam bouwen ‘wonen op de Lichtenberg’
De gemeente Amersfoort verkoopt op de Lichtenberg bouwkavels aan particulieren voor woningbouw. Voor het bouwen van woningen zijn boven de wettelijke norm geen extra duurzaamheidsambities gesteld. Er is gekozen voor een stimulerings- en adviseringspoor richting de toekomstige bewoners. Het onderwerp duurzaamheid is een onderdeel van het hele project geworden. Kopers krijgen bij hun eerste contact met de kaveladviseur al informatie over de mogelijkheden van duurzaam bouwen en worden geattendeerd op een duurzaam adviesgesprek.

Projectleider inrichting Groene Huis, volgens principes circulaire economie
Het nieuwe Groene Huis op landgoed Schothorst is gebouwd volgens de passiefhuis methode. Ook bij de inrichting van het Groene Huis speelt duurzaamheid een belangrijke rol. De inrichting is gerealiseerd volgens de principes van de circulaire economie. Dit past bij de kern van het Groene Huis: leren van de natuur en denken in oplossingen.
Ik heb als projectleider het aanbestedingsproces van de totaalinrichting (o.a. expositieruimte, leslokalen, kantine, kantoren, balie) tot en met de opdrachtverstrekking begeleid. Deze Europese openbare aanbesteding is het eerste project geweest binnen de Green Deal circulair inkopen. De officiële opening is in het voorjaar van 2016. Zie voor een fotoserie van het bouwproces de volgende link.

Opbouwen lokaal netwerk van ambassadeurs in duurzaamheid
Jaarlijks wordt er in Amersfoort aandacht gegeven aan de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Het doel hiervan is lokaal aandacht te vragen voor het onderwerp en het geven van een handelingsperspectief. Tot nu toe was er weinig samenhang tussen de verschillende lokale initiatieven. Dit jaar hebben we in Amersfoort de krachten gebundeld en is er een week van de duurzaamheid georganiseerd. Ieder initiatief vanuit eigen mogelijkheden en ambitie. En nog belangrijker is dat deze positieve ervaring een voedingsbodem is voor verdere samenwerking. Zie de link naar het digitale magazine van de dag van de duurzaamheid.

Bedrijfsplan Groene Huis
In 2010 is de oude boerderij van het CNME (Centrum voor Natuur en Milieu Educatie) Landgoed Schothorst volledig verwoest door brand. Op diezelfde plek is in september 2015 het Groene Huis opgeleverd. Dit gebouw is het nieuwe onderkomen van het CNME en het wordt een groene ontmoetingsplek van en voor de stad. Een nieuw gebouw betekent nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe uitdagingen voor het CNME-team. Om dit traject in goede banen te leiden heb ik een bedrijfsplan geschreven. Door alle medewerkers actief te betrekken bij de totstandkoming van dit plan, heeft het CNME-team zich kunnen ontwikkelen in het proces richting het Groene Huis.

Programmamanager NME-arrangement
In de jaren 2008 – 2010 heb ik binnen het CNME gewerkt aan een kwaliteitsimpuls van het NME-aanbod voor het basisonderwijs en daarop aansluitend aan het optimaliseren van de werkprocessen (zie link). De tijd was daarna rijp voor de volgende stap. Dit heeft in 2011 geresulteerd in het Amersfoorts NME-arrangement. Dit is een tweejarig programma, gesubsidieerd vanuit RVO,  waarin meer dan 54 partijen hun krachten hebben gebundeld. Deze partijen hebben samengewerkt om, met behulp van NME, Amersfoort duurzamer te maken. Er zijn verschillende projecten uitgevoerd die allemaal als doel hebben het natuur- en milieubewustzijn te vergroten en de stad duurzamer te maken. Zie ook de link naar het digitale wrap-up magazine van Het Amersfoorts NME-arrangement.

Adviseur Amersfoort Onderneemt Duurzaam
De stichting Amersfoort Onderneemt Duurzaam is in 2011 opgericht door initiatiefnemers vanuit afzonderlijke ondernemingen, het georganiseerde lokale bedrijfsleven en de gemeente Amersfoort. De doelstelling is om zoveel mogelijk bedrijven te stimuleren richting een duurzame bedrijfsvoering. Dit doen zij door middel van bekronen (duurzaamheidsvignet), enthousiasmeren, informeren en verbinden.

Plan van aanpak Amersfoort CO2 neutraal in 2030
Amersfoort heeft de ambitie om CO2 neutraal te zijn in 2030. In het plan van aanpak Amersfoort CO2 neutraal hebben we de volgende vragen aan de orde gesteld: Wat is de situatie nu? Hoe kunnen we dit doel bereiken? Welke prioriteiten stellen we? Welke stappen kunnen we als gemeente zetten en welke rol spelen we? Kernboodschap is dat we het als gemeente niet alleen kunnen waarmaken. Dus ook de vraag welke initiatieven spelen er in de stad en hoe kunnen we deze als gemeente ondersteunen wordt beantwoord. Om dit plan van aanpak te kunnen schrijven, heb ik de nodige informatie verzameld door verschillende stakeholders te interviewen en prioriteiten te stellen met collega’s en de wethouder. Door het schrijven van dit stuk hebben we duidelijkheid gekregen welke verschillende rollen de gemeente zelf kan invullen en hoe ze initiatiefnemers uit de stad kunnen faciliteren. Zie de link voor het plan van aanpak.

Commercieel manager, Life Impact Company
Vanaf de zomer van 2015 werk gewerkt als commercieel manager. Binnen de Life Business Academy heb ik de mogelijkheid om mijn ondernemersvaardigheden verder te ontwikkelen. Eén van mijn opdrachten is het vaststellen van nieuwe prijs- en verkoopstrategieën voor de diensten, producten en concepten van Life.